CAT internet

เลือกภาษา

   
CAT cable broadband

บริการ CAT cable broadband เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้โครงข่ายของเคเบิลทีวี (ผ่านสายเคเบิลทีวี) ผู้ที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีจะสามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีได้ตามปกติ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องใช้คู่สายโทรศัพท์

ลักษณะบริการ

บริการ CAT cable broadband เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยใช้โครงข่ายของเคเบิลทีวี (ผ่านสายเคเบิลทีวี) ผู้ที่เป็นสมาชิกเคเบิลทีวีจะสามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีได้ตามปกติ และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องใช้คู่สายโทรศัพท์

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ CAT cable broadband จะต้องเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีที่ให้บริการผ่านทางสายเคเบิล โดยผู้ให้บริการเคเบิลทีวีในพื้นที่นั้น ๆ ได้ปรับปรุงโครงข่ายเคเบิลทีวีให้รองรับการให้บริการ Cable Broadband แล้วจึงจะสามารถใช้งานได้

คุณสมบัติเด่น

  • สามารถรับชมรายการเคเบิลทีวีพร้อม ๆ กับใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกัน
  • ไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ (ใช้สายเคเบิลทีวีที่มีอยู่เดิม ไม่ต้องเดินสายใหม่)
  • รองรับการทำงานที่ความเร็วสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม