CAT internet

เลือกภาษา

   
CAT ISI

ให้บริการ System Integration (SI)

ลักษณะบริการ

CAT ISI เป็นการให้บริการ System Integration (SI) ให้คำปรึกษา, ออกแบบ, บริหารจัดการโครงการ, ดำเนินการจัดหาพร้อมดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบ พร้อมวงจรเครือข่าย (หากมี) ในลักษณะเบ็ดเสร็จ รวมทั้งการรับซ่อมบำรุงรักษา (maintenance Service)

คุณสมบัติเด่น


รายละเอียดเพิ่มเติม