CAT internet

เลือกภาษา

   
CAT WiFi

CAT WiFi เป็นการให้บริการ Internet ความเร็วสูงไร้สายผ่านโครงข่าย Internet อันทรงประสิทธิภาพที่มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศของ CAT โดย CAT WiFi ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ ทำให้ทุก ๆ ท่านก้าวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าถึงโลก Internet ในรูปแบบบอง Internet ไร้สายความเร็วสูงที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

CAT WiFi เป็นการให้บริการ Internet ความเร็วสูงไร้สายผ่านโครงข่าย Internet อันทรงประสิทธิภาพที่มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศของ CAT โดย CAT WiFi ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ ทำให้ทุก ๆ ท่านก้าวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าถึงโลก Internet ในรูปแบบบอง Internet ไร้สายความเร็วสูงที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

คุณสมบัติเด่น

  1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย ขยายระบบได้ง่าย เพียงวาง Access Point ที่กระจายสัญญาณ ให้ครอบคลุมทั่วบริเวณ
  2. สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งใช้งานอยู่ในสถานที่เดิม ๆ ตลอดเวลา
  3. ใช้มาตรฐาน IEEE 802.X ทำให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาถูกหาซื้อได้ง่าย
  4. ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ การซื้อขายของออนไลน์ และการทำธุรกรรมทางธนาคาร
  5. ช่วยเสริมสร้างรายได้ เป็นแรงจูงใจ ดึงดูดลูกค้า เช่น การให้บริการ CAT WiFi ตามร้านอาหาร โรงแรม ร้านกาแฟ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม